Hướng dẫn khách hàng đặt cuốc sân bay
  1. Chọn tab XCV.Xe sân bay
  2. Nhập số điện thoại
  3. Nhập điểm đón: Điểm đón hoặc điểm trả phải thuộc sân bay
  4. Nhập điểm trả: Điểm đón hoặc điểm trả phải thuộc sân bay
  5. Chọn thời gian có thể đi
  6. Chọn ngày đi: Hỗ trợ cho đặt trước trong vòng 7 ngày
  7. Chọn loại xe mong muốn đi
  8. Chọn số người
  9. Chọn Bao xe/đi ghép
  10. Kích Đặt xe